Chia sẻ, mua bán trao đổi kiến thức, theme, plugin Wordpress

Hướng dẫn resize phân vùng /tmp

0

Trong bài viết này, VSIS.NET sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi dung lượng phần vùng/tmp thông qua scripts của cPanel. Các bạn làm tuần tự theo các bước dưới đây để tránh gặp lỗi trong quá trình resize.

1. Đầu tiên các bạn cần connect tới vps, server .

2. Các bạn chỉnh dung lượng mà các bạn muốn thay đổi

[email protected] [~]# nano /scripts/securetmp
tmp1

Thay đổi giá trị dung lượng ở dòng ” my $tmpdsksize ”

tmp2

3.  Stop các service :
[email protected] [~]# service mysql stop

[email protected] [~]# service httpd stop

4. Kiểm tra và kill các process :

[email protected] [~]# pstree -p | grep tailwatchd
|-tailwatchd(22997)
[email protected] [~]# kill -9 22997
[email protected] [~]# umount /var/tmp

[email protected] [~]# fuser -cu /tmp
/tmp:                16944(mysql)
[email protected] [~]# kill -9 16944
[email protected] [~]# umount /tmp
[email protected] [~]# rm -rf /usr/tmpDSK

5. Chạy script resize của cPanel :

[email protected] [~]# /scripts/securetmp –auto

6. Start lại các service và kiểm tra xem /tmp đã được resize chưa :

[email protected] [~]# service mysql start

[email protected] [~]# service httpd start

[email protected] [~]# reboot

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.